مدارکی كه قابليت ترجمه رسمي را نداشته و يا قرار نيست در كشور ديگري مورد استفاده قرار گيرد و نيازي به انجام ترجمه به صورت رسمي ندارد.ميتواند توسط مترجمين زبده ماندارين زير نظر مترجم رسمي اين مجموعه در زبان هاي مختلف علي الخصوص زبان چيني ترجمه گردد.

ترجمه غير رسمي ميتواند شامل ترجمه قراردادها، مقالات، بروشورها، نامه ها و كليه مكاتبات بازرگاني، صنعتي، تجاري و… گردد. بديهي است كيفيت ترجمه غيررسمي همانند ترجمه رسمي قابل اهميت مي باشد. و به همان ميزان بايستي با دقت و كيفيت صورت گيرد.