اقتصاد کشور چین

اقتصاد چين را بر اساس نظام حكومتي آن مي توان به سه دوره اقتصاد كمونيستي ،اقتصاد مرحله عبور يا گذر و اقتصاد سرمايه داري تقسيم نمودكه عبور از اقتصاد كمونيستي و ورود به سياست اقتصاد درهاي باز تقريبا ازپنجاه سال پيش اغاز گشت و در طي آن با باز كردن مرزهاي اقتصادي براي سرمايه گذاران خارجي دوره پيشرفت و شكوفايي اقتصاد چين آغاز گرديدوبه علت نيروي كار ارزان و فراوان به سرعت ادامه يافت وباعث قدرتمند شدن اين كشور در دنيا گرديد،و پس از ورود به قرن ٢١نيز با توجه به افزايش ثروت و شكوفايي اقتصادي وارد فاز اقتصاد سرمايه داري گرديد،كه با ساختاركمونيستي اين كشور همخواني داردولي از الگوهاي اصلي اقتصادسرمايه داري پيروي كرده و همچون كشورهاي پيشرفته سعي در تغيير الگوي زندگي جامعه و ارتقاءاستانداردهاي زندگي در اين كشور را دارد كه در صورت ادامه اين روش اين كشور به زودي از وارد كننده مواد اوليه وخام به سمت واردات محصولات اماده تر و فراوري شده روي آورده و همچنين با انتقال كارخانجات و صنايع مضر و آلوده كننده به كشورهاي آفريقايي و حتي خاورميانه امكان پيشرفت سريعتر را براي خود فراهم خواهد نمود.