تاییدیه دادگستری

تاييديه دادگستري و يا به عبارتي اداره امور مترجمين قوه قضاييه بخشي از پروسه ترجمه رسمي را تشكيل مي دهد، مداركي كه به زبان فارسي مي باشند و صلاحيت ترجمه رسمي را دارا مي باشند، بايستي در ابتدا توسط مترجم رسمي اداره امور مترجمين قوه قضاييه ترجمه و پس از ترجمه بر روی سربرگ مترجم رسمي قرار گرفته و به همراه نسخه كپي برابر اصل مدرك پلمپ گرديده و جهت تاييد به اداره امور مترجمين ارسال گردد تا كارشناسان اين اداره پس از بررسي مهر و امضاء نمايند.

تاييديه امور خارجه

پس از پايان مرحله تاييد مدارك توسط دادگستري مدارک جهت تاييد به واحد تاييد مدارک امور خارجه ارسال مي گردد. كارشناسان مربوطه اين قسمت نيز مسئوليت بررسي و تاييد مدارك را دارند.
روال اخذ تاييد براي مدارک به زبان هاي خارجي برخلاف پروسه فوق مي باشد، يعني در ابتدا واحد تاييد مدارک در امور خارجه بايستي مدرک را روييت و تاييد نمايد و سپس جهت ترجمه به دفتر ترجمه رسمي ارسال گردد و پس از ترجمه توسط مترجم رسمي بر روي سربرگ مترجم زده و به اداره امور مترجمين قوه قضاييه جهت اخذ تاييدات دادگستري ارسال گردد.