مداركي كه به زبان فارسي است پس از تاييد اداره امور مترجمين و سپس تاييد امور خارجه جهت تاييد بايستي به سفارت جمهوري خلق چين در تهران فرستاده گردد ،بديهي است تنها پس از تاييد سفارت چين اين مدارك در كشور چين مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
در مورد زبان هاي ديگر هم به همين ترتيب مي باشد و سفارت كشور مربوطه مسئوليت تاييد نهايي مدارك را بر عهده خواهد داشت .و كليه مدارك صرفا پس از تاييد سفارت مربوطه در كشور مقصد قابل استفاده مي باشد.
ضمنا اخذ تاييدات سفارت در پروسه ترجمه رسمي گنجانده نشده و شما ميتوانيد پس از اتمام كار ترجمه رسمي مدارك ،از دارالترجمه بخواهيد كه خدمات تاييدسفارت را هم براي شما انجام دهد.