خلق و خوی روس ها

تصوری که درباره ی مردم روسیه و رفتار آنها برای دیگران وجود دارد این است که آن ها مردمانی سر سخت و حتی کمی سرد هستند و لبخند نمی زنند و چهره ای خشمگین دارند و فقط با خودشان گرم میگیرند اما این ها همه تحت تاثیرتاریخ این کشور است شرایطی که روس ها در زمان شوروی داشته اند و نمی توان گفت که همه ۱۰۰ درصد جمعیت روسیه همینگونه هستند،نسل جوان روسیه خون گرم هستند و راحت تر با خارجی زبان ها ارتباط برقرار می کنند.