مترجم و مدرس

با توجه به تهیه بانک اطلاعاتی مترجمین و مدرسان رسمی و غیر رسمی زبان های مختلف مخصوصاً زبان های نادر در صورت تمایل به همکاری اطلاعات خود را به همراه تلفن های تماس به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمائید.