اعزام مترجم

اعزام مترجم بومی و غیر بومی جهت ترجمه همزمان تلفنی و یا حضوری جلسات متقاضیان محترم در داخل و یا خارج از کشور نیز یکی دیگر از خدمات این دارالترجمه می باشد.