ترجمه رسمی اسناد و مدارک
ترجمه مقالات و قراردادها و متون
ترجمه حضوری و همزمان
ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک با تایید وزارت دادگستری و امور خارجه ، حتی به صورت فوری پذیرفته می شود.
با بهترین مترجمان اهل فن در اسرع وقت انواع متون و مقالات تخصصی، قرارداد، کاتالوگ شرکتها و غیره را به تمام زبانها ترجمه مینماید.
ترجمه همزمان و حضوری )رسمی و غیر رسمی( با مترجمان زبده فهم و درک متقابل طرفین از خواسته های یکدیگر را بسیار سهل و آسان مینماید.