هزینه ها

ترجمه رسمی کتبی :

با توجه به تنوع بسیار مدارک و همچنین لیست قیمت های متنوع برای زبان های مختلف توصیه می گردد با دفتر دارالترجمه تماس گرفته و یا اسکن مدارک مورد نظر به علاوه زبان مورد نظر را ایمیل نمایید.

ترجمه رسمی شفاهی :

بنابر توافق و زمان و محل مورد نظر طبق تعرفه محاسبه می گردد.

ترجمه غیر رسمی :

هزینه ترجمه غیر رسمی چه به صورت کتبی و یا شفاهی صرفاً بر مبنای توافق و همچنین سطح کمی و کیفی ترجمه تعیین می گردد.

تأیید مدارک :

در صورت درخواست متقاضی جهت اخذ تأیید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه هزینه ابطال تمبر قوه قضائیه برای هر ترجمه رسمی 400،000 ریال به علاوه هزینه خدمات و تأیید وزارت امور خارجه از 10،000 ریال الی 50،000 ریال بسته به نوع مدرک به علاوه هزینه خدمات اخذ می گردد.

سایر :

هزینه سایر خدمات ارائه شده دارالترجمه طبق توافق و مذاکره تعیین می گردد.