اعطای نمایندگی

با توجه به فعالیت های ممتنوع دارالترجمه و همچنین فعالیت در زمینه زبان های خاص آمادگی اعطای نمایندگی در تمام شهرها و شهرستان های کشور را تحت شرایط خاص و پس از بررسی های لازم و کافی دارد مخصوصاً دارالترجمه های همکار در سایر شهرها

لذا متقاضیان می توانند ضمن تماس با شماره تلفن های دارالترجمه و یا ارسال ایمیل، در خواست خود را با ذکر سوابق و توانائیهای خود ارسال نمایند.